Blog Image

Insamlingsstiftelsen BRY Barns Rättsskydd

Våra krav skickas till ansvariga ministrar i nya regeringen

BRY Posted on 2014-10-27 10:45

Nedan mail skickades till ansvariga ministrar den 25 oktober, 2014:

Till:
Åsa Regnér
Morgan Johansson
Annika Strandhäll

Kopia:
Stefan Löfvén
H.M. Drottning Silvia

BRY – Barns Rättsskydd verkar för att skapa förändring för barn som varit utsatta för allvarliga brott såsom mobbing, misshandel och sexuella övergrepp här i Sverige. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Men, de barn som utsätts för allvarliga brott ska inte kunna gå obemärkta förbi. Dessa barn har rätt att få den hjälp de behöver, i rätt tid och av professionell personal. Med andra ord är vår vision att Sverige ska följa FN:s barnkonvention.

Det kan inte ha undgått någon att barn som utsätts för allvarliga brott som misshandel och övergrepp här i Sverige inte får den hjälp eller det skydd de behöver.

Vi har tröttnat på att se samma larmrapporter publiceras om och om och om igen!
Hur många gånger har vi inte läst om bristerna inom socialtjänsten?
Hur ofta har vi inte hört om nedlagda polisutredningar, om barn som tvingas bo kvar hos föräldrar som misshandlar dem eller om barn placeras i otrygga fosterhem?

Vi anser att bristerna är så allvarliga och omfattande att BRY uppmanar till REVOLUTION!

Många kräver att Barnkonventionen ska bli lag. Men vi behöver inte flera lagar. Vi behöver en attitydförändring som genomsyrar hela samhället, både hemma på den egna gatan och hos de myndigheter som är tillsatta att hjälpa dessa barn.

Med detta mail vill vi framföra våra krav på förändring.

BRY – Barns Rättsskydd kräver:

– Reformera socialtjänsten! Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden ska ha specialistutbildning och lång yrkeserfarenhet.

– Alla som arbetar med barn skall ha kunskap om hur de kan upptäcka, stödja, hjälpa och skydda ett utsatt barn!

– Förbättra samverkan mellan socialtjänst, polis och skola!

– Inrätta en särskild barndomstol med specialutbildade domare och åklagare!

– Sverige ska underteckna tilläggsprotokollet till Barnkonventionen som ger enskilda barn rätt att klaga till FN:s barnrättskommitté

– Ge Barnombudsmannen befogenhet att agera i enskilda ärenden!

Kortfattat: att Sverige följer FN:s barnkonvention.

Vi träffar er gärna för att utveckla våra krav mer detaljerat.
Vi ser fram mot att höra från er.

Vänligen,
Agneta BravéliusI Albanien har barn bättre rättsskydd än i Sverige!

BRY Posted on 2014-06-11 13:19

Det
skrevs historia för barns rättigheter i världen den 14 april i år. Tack vare
det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen ges barn runt om i världen

nu möjlighet att lämna in klagomål direkt till FN:s barnrättskommitté när deras
hemland bryter mot barnkonventionen, under förutsättning att det egna landet
signerat protokollet. BRY – Barns Rättsskydd finner det mycket anmärknings-
värt att Sverige inte har skrivit under.

Svenska myndigheter som är tillsatta för att hjälpa och
skydda utsatta barn brister
alltför ofta i sina uppdrag, exempelvis socialtjänsten och domstolarna. När ett
utsatt
barn inte får det stöd han eller hon behöver finns det idag ingenstans att
vända sig.
Köper du däremot en bil som inte håller vad bilhandlaren lovat kan du vända dig
till
Allmänna Reklamationsnämnden eller Konsumentombudsmannen för att få stöd.
Barnombudsmannen går inte in i enskilda ärenden!

I Västerås finns till exempel ett barn som omhändertagits av
sociala myndigheter
trots att det finns en mycket väl fungerande förälder. Socialtjänsten har
kritiserats
16 gånger i ärendet av olika myndigheter, bland andra Socialstyrelsen, JO,
Länsstyrelsen och Kammarrätten. Nu riktar också IVO, allvarlig kritik mot nämnden
men ingen förändring sker för den omhändertagna flickan. Detta
är bara ett exempel
som visar på hur myndigheterna får begå misstag om och om igen utan att det får

några som helst konsekvenser.

Vi bör naturligtvis se till att skyndsamt genomföra de
förändringar som krävs för
att Sverige skall följa FN:s Barnkonvention på ett mycket bättre sätt än vad
som
sker idag men tills dess allt är på plats bör enskilda barn ges möjlighet att
kunna
vända sig till FN:s Barnrättskommitté för att få hjälp. Barnombudsmannen lyfte
frågan med tilläggsprotokollet med regeringen redan 2011 och uppmanade dem
att ta en tydlig positiv ställning för att stärka barns rättsskydd. Det har med
andra
ord funnits gott om tid att utreda och ta ställning i frågan.

BRY skickade ut en enkät till respektive riksdagsparti och bad att få ta del av

deras syn i frågan. Utifrån de svar vi har fått in är det alldeles uppenbart
att en
majoritet är positiva till att ratificera protokollet. Endast Sverigedemokraterna

uttrycker tydligt att de motsätter sig. Det finns med andra ord ingen anledning

att avvakta i en så pass viktig fråga.

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade Barnkonventionen.
Vi var
också först i världen att förbjuda barnaga. Idag har barn i Albanien bättre
rättsskydd då deras regering gjort det möjligt att lämna in
klagomål när landet
bryter mot Barnkonventionen. Andra länder som också har skrivit under är
Bolivia,
Costa Rica, Gabon, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien, Thailand och
Tyskland. Sverige måste återta sin position som
förebild i kampen för barns
rättigheter och ett litet steg i detta arbete är att underteckna tilläggsprotokollet

omedelbart!

Gillar du detta inlägg? Gå då tillbaks till vår
Facebook-sida,
gilla och dela gärna.Våldet på våra barns skolor

BRY Posted on 2014-03-23 14:58

Inför varje terminsstart publiceras larmrapporter om kränkande
behandling, misshandel och övergrepp på våra skolor – även kallat mobbing.
·
Så många som 9 av 10 elever anser att mobbing är
det viktigaste samhällsproblemet att lösa, enligt en enkätundersökning gjord av
Rädda Barnen 2011.
·
Barnombudsmannen har påvisat att nästan en
tredjedel av eleverna i årskurs 4 – 6 har blivit utsatta för någon typ av
kränkande behandling (januari 2013).
Vi vuxna skulle aldrig acceptera en arbetsmiljö liknande den
som råder i våra barns skolor.

Det är hög tid att vi inser att detta i grund och botten är
ett attitydproblem och ett vuxenproblem. Det är vi vuxna som har ansvar för att
skapa en trygg miljö där vi kraftfullt markerar att kränkande behandling inte
accepteras. Det är vi som måste kräva förändring!

Våldet i våra skolor är ett komplext problem. Det finns ingen
enkel lösning eller quick-fix. Det krävs flera åtgärder, exempelvis:
·
Samhället måste inta en tuffare attityd mot
kränkande behandling.
·
Inför en lex Sarah för skolan. Gör skolpersonal skyldig
att rapportera om en elev far illa.
·
Öka personaltätheten i skolan; fler lärare, skolspykologer,
kuratorer och skolsköterskor.
·
Skolpersonalen behöver stöd av skolans ledning
så att de kan fokusera på sin huvudsakliga uppgift – att undervisa.
·
Förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst
och polis.

Vi vill veta hur de olika partierna ställer sig och skickade
frågan ”Hur tänker ni lösa detta allvarliga samhällsproblem?” till samtliga riksdagspartier och ungdomsförbund. Värt att notera är att vi
inte fick något svar från Moderaterna, trots påminnelse. Vi fick heller inget
svar från MUF, Grön Ungdom, CUF och KDU bland ungdomsförbunden.

Grunden till all inlärning är trygghet (Maslows behovshierarki).
Vill vi förbättra studieresultaten på skolorna måste vi komma tillrätta med
detta problem, annars spelar det ingen roll vilken pedagogik som används.
Och, som sagt, det är upp till oss vuxna att kräva förändring!

Nedan följer svaren från riksdagspartierna och
ungdomsförbunden:

Gå gärna tillbaks till vår Facebook-sida och dela med dig om dina egna tankar
och idéer runt detta.

Socialdemokraterna:
Den svenska skolan ska stå för absolut nolltolerans mot mobbing och
kränkande behandling. Det är helt oacceptabelt att en enda elev ska behöva gå
till skolan och vara rädd för att utsättas för mobbing och kränkningar. Elever
som blivit utsatta för mobbing berättar ofta om att de utsätts för en andra
kränkning när de inte tas på allvar och inte blir trodda av de vuxna i sin
närhet. Vi behöver förstärka arbetet mot mobbing, kränkningar, trakasserier och
diskriminering i skolan.
För att skolorna ska ha möjlighet att kunna genomföra ett lyckat arbete mot
mobbning krävs kvalitetssäkrade och evidensbaserade anti-mobbningsmetoder och
kunskap och kompetens om mobbningens mekanismer. Lärare och annan skolpersonal
behöver få den kunskap och kompetens som krävs för att kunna arbeta såväl
förebyggande mot mobbning som att kunna hantera reella mobbningssituationer.
Vilka metoder som fungerar måste beforskas och utvärderas.
Vi har under flera år föreslagit att en ”lex Sarah” ska införas i skolan som
innebär att all skolpersonal oavsett huvudman ska vara skyldig att rapportera
missförhållanden i skolan eller om läroplanen eller värdegrunden inte följs,
däribland om skolan inte får stopp på de kränkningar och trakasserier en elev
utsätts för.
En utredning har nu lämnat ett betänkande i frågan och vi ser fram emot ett
konkret förslag på lagstiftning från regeringen. Vi vill se över en skärpning
av lagen om skolors skyldighet att agera mot kränkningar så att skolor blir
skyldiga att få stopp på mobbingen inom en viss tidsperiod och att eleven
annars kan kräva skadestånd.

Moderaterna:
Inget svar.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet
anser att alla former av kränkande behandling och trakasserier i grunden är ett
vuxenproblem. Det är vuxnas ansvar att skapa en skolmiljö där den här typen av
beteende inte accepteras genom medvetet främjande, förebyggande och åtgärdande
arbete. Vi tror att skolan i grunden behöver bli bättre på att anta ett
normkritiskt perspektiv. Normer bygger på idén om normalitet och avvikelse och
skapar hierarkier där somliga ges och tar sig rätten att benämna, betrakta och
behandla andra som avvikande och möjliga att ifrågasätta. Om vi verkligen vill
komma åt kränkningar är det just i normerna som vi bör börja.

Därför föreslår Miljöpartiet att lärare, såväl under
sin utbildning som under sin yrkesverksamma tid, ska ges utbildning och träning
i normkritisk pedagogik. Skollagen bör också justeras så att skolornas
normkritiska uppdrag förtydligas i relation till likabehandlingsarbetet.

Vi ser också att ett fungerande arbete med att skapa
delaktighet på skolan fungerar förebyggande. Miljöpartiet ser behov av en
samlad strategi för skolans demokratiuppdrag som bör tas fram i samverkan med
elevorganisationerna. En närvarande elevhälsa är också viktigt för ett
fungerande arbete för likabehandling och mot kränkande behandling och
trakasserier. Miljöpartiet har i sin skuggbudget prioriterat resurser en mer
tillgänglig elevhälsa. Det behövs fler skolpsykologer och kuratorer. En elev
ska kunna träffa en skolsköterska varje dag.

På myndighetsnivå tror att vi måste möjliggöra för
elever, lärare och föräldrar att anmäla en negativ skolmiljö också innan
omfattande kränkande behandling och trakasserier uppstår. I dag anmäls skolor
när mobbningen redan kan vara omfattande. Vi vill förändra Barn och
elevombudets roll för att möjliggöra uppsökande stödinsatser för att förebygga
och åtgärda kränkningar och trakasserier. Dessutom behöver skollagen och
diskrimineringslagen harmoniseras så att det inte finns några juridiska
oklarheter i frågan.

Folkpartiet:
Inget
barn ska behöva känna en klump av oro i magen inför att gå till skolan!
Mobbning och annan kränkande behandling är ett allvarligt samhällsproblem, och
finns förstås också utanför skolans värld. Det är därför viktigt att arbeta
brett mot mobbning och att alla vuxna känner delansvar i att skapa en trygg
miljö för barn, i skolan, på fritiden och hemma. Arbetet måste också pågå
kontinuerligt och långsiktigt.

Folkpartiet har bland annat medverkat till att Statens
skolverk har fått i uppdrag att göra en ny satsning för att stärka skolans
värdegrund och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, såsom
mobbning. Uppdraget täcker både förskola, skola och fritidshem och löper under
en fyraårsperiod som slutar 2015. Ett annat uppdrag har gått till
Barnombudsmannen, som ska samla in barns och ungas egna erfarenheter av
mobbning och kränkande behandling. I uppdraget ligger också att BO ska samla in
barns och ungas egna idéer och förslag. Uppdraget ska vara färdigt den 1 april
2014.

För att förebygga mobbning är det också viktigt att
skolmiljön är lugn och trygg. I februari i år fick Metta Fjelkner, tidigare
ordförande i Lärarnas riksförbund, regeringens uppdrag att ta fram olika förslag
på hur lugnet och arbetsron kan förbättras i den svenska skolmiljön.

Ett annat viktigt område är mobbning på nätet.
Internet har blivit en ny arena för hat, hot och kränkningar, som sprids på
bloggar och andra forum. Genom sociala medier kan bilder och information enkelt
delas. Det innebär att kränkningar och hot kan få en stor spridning. Via
internet kan även mobbning av barn och unga ta sig in i hemmet via datorer,
läsplattor och mobiltelefoner. Vi kommer därför att se över lagstiftningen för
att modernisera bestämmelserna om förtal, förolämpning och hot så att de är
anpassade till dagens digitala miljö. Förhoppningsvis kan detta också minska
förekomsten av mobbning via nätet.”

Centerpartiet:
Vi vill utreda en lag mot
mobbning. Mobbning pågår såväl i skolan som på arbetsplatser och inte sällan
används Internet som ett verktyg av förövarna för att kunna fortsätta
trakasserierna av offret även i hemmet, som borde vara en fredad zon. Många av
de brott som begås i samband med det som kallas mobbning eller trakasserier är
redan straffbelagda, till exempel som misshandelsbrott. Någon samlande term
finns dock inte som när det till exempel gäller kvinnofridsbrottet som är en
samlande benämning på ett antal brott som när de binds ihop till ett mönster kan
anses ha högre straffvärde än de enskilda brotten. Det kan vara svårt att i lag
definiera vad som är trakasserier och mobbning, men vi tycker att det är
viktigt att en lag om detta utreds.

Vi
vill också att skolans attityd mot brott och droger ska vara tuff. Brott som
begås i skolan följs ofta inte upp eller polisanmäls och detta vill vi göra
något åt. Vi vill också att diskussioner kring mobbning och hur man är mot
varandra är en del av skolans undervisning och värdegrundsarbete.

Internet
har blivit en arena för mobbning. Vi vill därför bland annat att lagstiftningen
kring brotten förolämpning och förtal ses över. Dessa är skrivna för en annan
tid då internet inte fanns och det är hög tid att vi gör det enklare för
människor att få upprättelse då de har blivit illa behandlade på nätet. Vi vill
också ställa högre krav på de företag som tillhandahåller till exempel chattar
och facebooksidor. Vi tror att en översyn av lagen behöver göras så att dessa
företag blir ansvariga för att ta bort meddelanden som innebär förtal eller
förolämpning.

Sverigedemokraterna:
Idag har rektorer
möjligheten att omplacera den eller de i elever som mobbar inom en tidsram av
fyra veckor och mellan olika skolenheter. Dessvärre är det ett regelverk som
sällan används vilket ofta leder till att den elev som mobbats istället byter
skola. Vi menar att varje enskild rektor i betydligt högre utsträckning ska
använda sig av detta verktyg. Det är orimligt att den eller de som mobbats ska
behöva byta skola, eller gå kvar och dagligen möta den eller de som mobbar.
Detta är något som aldrig skulle tolereras på valfri arbetsplats och
skolväsendet bör i denna fråga verka för samma grundprincip.

Bortsett
från den praktiska delen vad gäller hanteringen av dylika händelser anslår vi
även extra medel för att skolan i stort ska ha fler vuxna på plats.
Fritidspedagoger, lärare och exempelvis ett klassmorfarsystem. Ett anslag som
bland annat syftar till att finnas tillgänglig för de elever som behöver någon
att prata med. I händelser där mobbningen inte är av grov karaktär kan det
räcka med att sitta ner och prata. Något dagens lärare anser att tiden inte
räcker till.

Vänsterpartiet:
För Vänsterpartiet är det allra viktigaste att satsa på mer personal i
skolan, bland annat för att bättre upptäcka och hantera mobbning. Ett alltför
bortglömt område är fritidshemmen, där många skolbarn spenderar en stor del av
sin dag. Vi vill satsa på mer personal på fritids, där barngrupperna idag är alltför
stora. Dessutom vill vi att det införs en lex Sarah för skolan som innebär att
skolpersonal är skyldiga att rapportera om en elev far illa. Regeringen skulle
förra våren ha kommit med ett sådant förslag men drog tillbaka det.

Kristdemokraterna:
Jag
är positiv till att göra mobbing kriminellt. Dvs utreda hur detta kan bli eget
brott för att markera allvaret.
Förslag från oss i KD för övrigt: stärkt elevhälsa/elevhälsoteam
Fler vuxna i skolan (klassmorfar)
Flytta mobbare

Ungdomsförbundens
svar:

SSU:
Att förebygga och
bekämpa mobbning handlar mycket om aktiva insatser och samverkan. Mobbning är
ett problem som måste lösas gemensamt både från skolans och övriga samhällets
sida. I varje skola ska det finnas aktiva antimobbningsgrupper, samtidigt som
samhället måste se till så att tillgång till skolkuratorer och psykologer finns
för att stötta utsatta elever. Men under skoltiden är det även viktigt att det
finns ett aktivt samarbete mellan vårdnadshavare och skolan.
Om de tre delarna –
1) skolan – med aktiva antimobbningsprogram,
2) samhället – i form av socialtjänst och resurser till elevernas psykiska hälsa,
samt
3) föräldrarna – fungerar tror vi också att mobbning effektivt kan förebyggas
och bekämpas.

MUF:
Inget svar.

Grön Ungdom:
Inget svar.

LUF:
Det
som står i Luf:s handlingsprogram gällande mobbning är följande:
“Mobbning
och kränkande behandling är under alla omständigheter oacceptabelt, då det
utgör ett allvarligt hot mot den utsattes fri- och rättigheter. Samma arbetsmiljökrav
ska gälla i skolan som på andra arbetsplatser. En tydlig handlingsplan mot
mobbning ska finnas på varje skola. Rektor och lärare ska ställas till
svars om problemen inte uppmärksammas och åtgärdas. En mobbad elev ska
aldrig tvingas byta skola.”

CUF:
Inget svar.

SDU:
För SDU är otryggheten i
skolan såväl som i resten av samhället något vi vill ta krafttag mot. Ett
första steg för otryggheten i skolan är att skapa mer ordning och reda i
klassrummet, detta uppnås dels genom att lärarens auktoritet stärks och dels
genom införandet av ett betyg i ordning och uppförande. Skolan ska för eleverna
mer te sig som en arbetsplats, inte som en fritidsgård. Lärarens befogenheter
mot ordningsstörande elever ska öka. För att dessutom få eleverna att känna sig
än mer trygga är det viktigt att antalet vuxna i skolan ökar. Det ska finnas
kuratorer, sjuksköterskor och studievägledare i den omfattning som krävs för
att eleverna alltid ska ha någon att vända sig till. Ett större antal vuxna i
skolan ökar också sannolikheten för att varje elev känner sig förtrogen med
åtminstone någon vuxen.

Det ska råda nolltolerans mot hårda och kränkande ord och handlingar. Mot
elever som använder exempelvis kränkande ord är det viktigt att agera snabbt
och bestämt motarbeta den typen av beteende. Åtgärderna ska vara omedelbara och
kännbara för eleverna. Det är en självklarhet att alla skolor arbetar aktivt
för att motarbeta mobbing och SDU vill se kraftfullare skadestånd mot de skolor
som inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och motverka detta.
Anledningen till detta är att eleverna ska få upprättelse och för att se till
att det förebyggande arbetet intensifieras.

Det är också av väsentlig betydelse att offrets perspektiv är det som belyses.
Både offret och förövaren ska ges möjlighet till samtal och stöd om det som
inträffat men det är förövaren som ska drabbas. Det är aldrig offret som ska
behöva påverkas negativt av åtgärderna och exempelvis behöva byta skola eller
klass, om eleven inte själv vill det. Det ska i första hand vara förövaren som
man flyttar på. Det är självfallet viktigt att både offrets och förövarens
vårdnadshavare uppmärksammas på att mobbingen pågått eller pågår.

Ung
Vänster:
Den grundläggande lösningen
menar vi är ökade resurser i skolan. Sociala problem och ökad ohälsa går att
härleda till hur man väljer att satsa och prioritera. Vi vill se en högre
lärartäthet och fler kuratorer i skolan än vad vi har idag.

KDU:
Inget svar.BRY lyfter frågor om barns rättssäkerhet inför valet

BRY Posted on 2014-02-14 11:59

Inför valet ställer BRY – Barns Rättsskydd politikerna mot väggen. Vi pekar på allvarliga brister och kräver svar på hur, och när de tänker lösa de olika samhällsproblemen.

Vår första fråga löd:
Det råder stora skillnader i hur många anmälningar om sexualbrott mot barn som leder vidare till åtal. Det beror på var i landet barnet bor. Bor han eller hon i Luleå eller Karlskrona leder bara 5% av alla anmälningar till åtal. Bor de i Eskilstuna är motsvarande siffra 79% (Källa: Åklagarmyndigheten).
1. Hur ser ditt parti på detta?
2. Vad tänker ni göra för att förändra detta?
3. När i tiden planerar ditt parti att genomföra dessa förändringar?

Detta är ett problem som har belysts vid flera tillfällen, med några års mellanrum.
Statistiken ovan avser 2009 – 2010.
Åren går, ingen förändring sker.

Det har varit svårt att få svar från de olika partierna. Trots påminnelser har vi ännu inte fått svar från Socialdemokraterna, Moderaterna eller Vänsterpartiet. Vi bad även de olika ungdomsförbunden om deras svar, endast SSU och CUF svarade.
Detta bekräftar vad vi redan sett, att frågor som rör barns rättsskydd inte är en prioriterad fråga, annars skulle det inte se så illa ut som det gör.


Vilken lösning vill BRY – Barns Rättsskydd se?
Vi vill att det instiftas en särskild barndomstol med specialutbildade domare och åklagare där handläggningen sker skyndsamt. Det finns flera olika specialdomstolar i Sverige, men ingen som sätter barnperspektivet i fokus.

BRY kommer att fortsätta avkräva svar från politikerna. Vi har helt enkelt tröttnat på alla larmrapporter som vittnar om bristerna hos de myndigheter som är tillsatta för att hjälpa och skydda barn som är utsatta för allvarliga brott såsom misshandel och övergrepp här i Sverige. De blir som tomtebloss, debatten tar fart ett tag och sedan falnar intresset för frågan utan att någon egentlig förändring har skett.

Här följer svaren vi fick in:

Det råder stora skillnader i hur många anmälningar om sexualbrott mot barn som leder vidare till åtal. Det beror på var i landet barnet bor. Bor han eller hon i Luleå eller Karlskrona leder bara 5% av alla anmälningar till åtal. Bor de i Eskilstuna är motsvarande siffra 79% (avser 2009 – 2010. Källa: Åklagarmyndigheten, se illustration längst ned).

1. Hur ser ditt parti på detta?

Socialdemokraterna:
Inget svar.

Moderaterna:
Inget svar.

Miljöpartiet:
De skillnader du beskriver i din fråga när det gäller brottsuppklarning är djupt problematiskt.
Inte minst för de utsatta. Alla människor är och ska vara ju lika inför lagen. Därför ska också anmälda brott utredas på ett likvärdigt sätt oavsett var anmälan skett och av vem. Detta är viktigt inte minst när det gäller att upprätthålla ett högt förtroende för rättsväsendet. När de 21 olika polismyndigheterna slås samman till en enda den 1 januari 2015, skapar det förutsättningar för ett mer enhetligt arbete inom polisen. Genom åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg ges också åklagare stöd för ett
enhetligt och kvalitativt högt arbete.

Folkpartiet:
Det är oroande. Brottsoffrens rätt till upprättelse och möjligheten att få gärningsmannen fälld
ska inte vara beroende av var i landet som brottet begåtts. Även det kan finnas statistiska osäkerheter (t.ex. beroende på skillnader i hur brott registreras) måste dessa stora regionala skillnader tas på stort allvar.

Centerpartiet:
Rättsskyddet ska vara lika starkt var i landet man än bor. När det gäller djupt integritetskränkande
brottstyper som sexualbrott är barn och ungdomar en väldigt sårbar grupp. Konsekvenserna av sexualbrott för ett barn kan vara ännu mer långtgående och allvarliga än de är för vuxna personer. Dessa brott måste tas på allvar och utredningarna måste ha hög kvalitet över hela landet.

Sverigedemokraterna:
Sådana geografiska skillnader är inte acceptabla. Ansvaret för detta misslyckande ligger på sittande regering som varit ansvarig för myndigheterna sedan 2006.

Vänsterpartiet:
Inget svar.

Kristdemokraterna:
Det är klart problematiskt att det skiljer sig så mycket åt.


CUF:
Åtalsfrekvens handlar om hur jurister tolkar och utför sina uppdrag. Detta gör det också väldigt svårt för politiker att komma när jurister tolkar sina uppdrag olika på olika ställen. Det vi kan göra är att ge dem gemensamma guideböcker och liknande om hur lagen ska tolkas, det finns även i frågor om våld och sexuella övergrepp mot barn (http://www.aklagare.se/PageFiles/6745/Barnhandboken.pdf). Ett annat problem som kan åtgärdas och som vi vill åtgärda handlar om bevismöjligheter. Ett skäl till att ärenden inte går till åtal, utan läggs ner efter förundersökningen, är att åklagare inte upplever att de har tillräckligt mycket bevis för att ha en chans i domstol. Det är viktigt att bevara rättsprinciper som kräver att man har väldigt tydliga bevis innan man dömer någon. Därför behöver det bli lättare att samla in bevis i fall av våld och sexualbrott mot barn. Eftersom brotten ofta sker i hem- eller omvårdsmiljö så finns ofta inte så många vittnen, därför blir sociala myndigheter, sjukvården osv. viktiga i bevisföringen – de är ofta de som upptäcker att övergreppen sker. Hur bra en region eller kommuns rutiner för dokumentation och anmälan av skador på barn är, påverkar också hur lätt det är att väcka åtal.

SSU:
Det är naturligtvis inte acceptabelt att var i landet man bor avgör om en anmälan leder till åtal
eller inte. Särskilt i fallet sexualbrott mot barn är det extra viktigt att rättssäkerheten i rättsväsendet fungerar så transparent och effektivt som möjligt.

2. Vad tänker ni göra för att förändra detta?

Socialdemokraterna:
Inget svar.

Moderaterna:
Inget svar.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet vill införa motsvarande barnahus i hela landet, där kompetensen och resurserna kring
utsatta barn samlas på ett och samma ställe. Det finns på några ställen i landet men behöver spridas. Vi vill också stärka barnets egen ställning i rättsprocessen genom att de får ett eget ombud. Dessutom ska kommunernas socialtjänst få ett tydligare ansvar för stöd till brottsoffer och deras familjer, så det sker på ett samlat och professionellt sätt.

Folkpartiet:
Vi vill stärka polisens möjlighet att jobba effektivt genom att ersätta dagens splittrade organisation med enda, nationell polismyndighet för hela Sverige. Det skapar bättre förutsättningar för att skapa gemensamma arbetssätt där effektiva metoder får genomslag i hela landet. Genom en sammanhållen polisorganisation kan man också lättare samla specialkompetens för svårutredda brott och brottstyper, vilket även det kan vara viktigt för att få upp siffrorna över hur många sexualbrott mot barn som
leder till åtal.

Vi vill även förbättra rättsväsendets bemötande av barn som är brottsoffer. Bland annat behövs fler
barnahus där både brottet och barnets behov utreds i en gemensam, barnanpassad miljö, av personer som har särskild barnkompetens. Även om barnahus finns eller planeras på många håll finns det fortfarande stora vita fläckar på Sverigekartan. Det är vi inte nöjda med. Folkpartiet vill att barnahus ska
finnas tillgängliga i alla län i hela Sverige.

Vi har också sett till att Rikspolisstyrelsen under 2013 haft i uppdrag att redovisa vilket fortsatt
arbete som bedrivs för att hålla hög effektivitet och kvalitet i ärenden där ungdomar och barn är inblandade, antingen som brottsmisstänkta eller som brottsoffer. I uppdraget har ingått att analysera i vilken utsträckning de lagstadgade tidsfrister som gäller i dessa ärenden har hållits, och att bedöma
hur pass väl polismyndigheterna har lyckats säkerställa god polisiär förundersökningskompetens i dessa ärenden.

Centerpartiet:
Det är utan tvivel så att kunskaperna hos Polis och åklagare kring bland annat sexualbrott mot barn måste öka. I vissa delar av landet är det tydligt att den behöver öka mer än i andra. Centerpartiet har länge arbetat just för ökad kompetens inom detta område inom såväl polisen som inom rättsväsendet i övrigt.
Centerpartiet verkar för att barn och unga som utsatts för sexualbrott ska få hjälp och adekvat vård i ett tidigare skede efter brottet. Det behövs också ett närmre samarbete mellan polis och åklagare för att nå bättre totalt utredningsresultat. Den omorganisation som ska sammanföra de 21 länspolismyndigheterna i en enda myndighet är på god väg och den nya Polismyndigheten kommer att vara klar 2015. Vår förhoppning är att detta kommer att öka möjligheterna för ett bättre kunskapsutbyte inom Polisen och en möjlighet att därmed lyckas bättre med de utredningar som görs.

Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna tror att de viktigaste förändringarna för stärka barns skydd mot sexuella övergrepp är straffrättsliga.
– Vi vill kraftigt skärpa straffen för sexualbrott i allmänhet och för sexualbrott brott mot barn i synnerhet.
– Vi vill göra det obligatoriskt för alla arbetsgivare att utföra registerkontroller ur belastningsregistret av arbetssökande vid arbete med barn. Därtill vill vi göra det förbjudet att anställa någon för arbete med barn om de gjort sig skyldiga till allvarliga sexualbrott.
– Vidare vill vi införa en digital larmknapp på nätet som barn kan trycka på, om vuxna tar kontakt med dem i sexuella syften, för att de direkt ska komma i kontakt med en speciell arbetsgrupp inom Polisen som kan ta över.
– Slutligen vill vi höja minimistraffet för sexköp av barn, från böter till fängelse.

Vänsterpartiet:
Inget svar.

Kristdemokraterna:
Har när jag träffat åklagarmyndigheten tagit upp detta. De kan bli mycket bättre. Det problematiskt att
åklagarmyndigheten har kunnat visa att barn som brottsoffer missgynnas i jämförelse med vuxna.

CUF:
Centerpartiet vill att vålds- och misshandelsbrott mot barn särregleras i brottsbalken, för att
göra det enklare att åtala. Våld mot barn, särskilt det som sker i hemmet, är ofta svårt att bevisa. Därför är det också viktigt att de myndigheter som har kontakt med barnen och kan bevittna eller upptäcka våld och sexualbrott har tydliga uppdrag att anmäla och utreda – Centerpartiet med Alliansen har ökat dessa myndigheters ansvar. Det ska förhoppningsvis leda till ökad dokumentation
och göra åtal enklare. En del av detta finns illustrerat i Åklagarmyndighetens senaste uppdatering av handbok om “Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn” (http://www.aklagare.se/PageFiles/6745/Barnhandboken.pdf).

SSU:
SSU vill se ökade resurser till domstolsväsendet över hela landet för att snabbare kunna ta itu med
brottmål. Även socialtjänsten bör tillföras personal för att ta hand om de utsatta barnen och göra rättsprocessen mindre smärtsam.

3. När i tiden planerar ditt parti att genomföra dessa förändringar?

Socialdemokraterna:
Inget svar.

Moderaterna:
Inget svar.

Miljöpartiet:
Vi har lagt förslag om förändringarna i riksdagen och vill att de genomförs snarast.

Folkpartiet:

Den nationella polismyndigheten kommer att finnas från 2015. Arbetet med barnahus pågår kontinuerligt, och enligt siffror från våren 2013 finns eller planeras barnahus som täcker ca 180
av landets 290 kommuner. Det är vi förstås inte nöjda med, utan vi arbetar vidare regionalt och nationellt för fler barnahus. Rikspolisstyrelsens redovisning av sitt uppdrag analyserar vi i regeringsarbetet, och kommer att ligga till grund för våra förslag nu under 2014 och inför kommande budget till 2015 och framåt.

Centerpartiet:
När det gäller polisomorganisationen kommer detta att ske 2015. I övrigt ligger ansvaret för
eventuella beslut hos Polis och åklagare.

Sverigedemokraterna:
Detta är frågor vi driver i motionsform i riksdagen, förespråkar i debatterna och röstar för under voteringarna. Skulle de andra partierna våga rösta för våra förslag skulle de bli verklighet samma sekund som de tryckte på knappen. Vi lovar er att vi kommer att fortsätta driva dessa frågor tills att de andra partierna lyssnar på oss.

Vänsterpartiet:
Inget svar.

Kristdemokraterna:
Så fort som möjligt

CUF:
Centerpartiet har
tillsammans med alliansen (under vår andra mandatperiod, alltså efter åklagarmyndighetens rapport) redan tillfört mer pengar till rättsväsendet och förändrat de olika myndigheternas direktiv angående dokumentation och anmälan. Än så länge har vi inte sett effekterna av det. Vad gäller att särreglera våld och övergrepp mot barn så är det ännu inte gjort, det beror på att vi ännu inte lyckats förhandla fram en alliansöverenskommelse i frågan.

SSU:
Detta är något som borde genomföras under nästa mandatperiod.

Gå gärna tillbaka till vår FB sida och gilla inlägget, eller skriv kommentar.
Du kan även kommentera här nedan.BRY uppmanar till revolution!

BRY Posted on 2014-01-11 14:42

Vi har tröttnat på alla larmrapporter i tidningarna som
handlar om barn som utsätts för allvarlig misshandel, och sexuella övergrepp
här i Sverige, utan att någon förändring sker! Vi har läst i stort sett samma
larmraporter år ut och år in.

Vi har tröttnat på att bevittna hur myndigheter såsom exempelvis socialtjänst
och domstol inte gör det jobb de är tillsatta för att göra – att skydda och
hjälpa våra barn!
Barnen i Sverige har förlorat sin rättssäkerhet. Istället har Sverige blivit
pedofilers och våldsmäns paradis.
Aldrig tidigare har det sett så illa ut.
Nu får det vara nog!

Vi svenskar är bra på att hjälpa barn utomlands och nu är
det hög tid att sopa rent utanför vår egen dörr. Vi har så lätt att fara i
taket när vi ser ludd som ligger kvar i torktumlaren i tvättstugan men när vi
hör att grannens barn far illa stänger vi tyst vår dörr.

Det är oerhört viktigt att var
och en av oss börjar BRY sig om barnen i vår närhet. Med tanke på att mellan
10-20 % av alla barn i Sverige utsätts för övergrepp innan de fyller 18 (källa:
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering 2011), är risken stor att det
drabbar ett barn i din absoluta närhet. Utsatta barn som inte får den hjälp och
det skydd de så väl behöver hamnar ofta i grov kriminalitet eller missbruk.
Risken är stor att du drabbas av den – direkt eller indirekt! Om inte annat så
drabbas du som skattebetalare. Dessa barn kostar samhället oerhörda summor. För
att inte tala om det enskilda barnets lidande. Obearbetade trauman förstör liv!

Den här revolutionen börjar hemma på din egen gata. Ägna tid
åt barnen omkring dig. Lyssna på vad de har att säga och visa att du BRYr dig
så att de vet att de kan komma till dig om något skulle hända dem. Duka fram en
extra tallrik vid middagsbordet för grannens barn. Ingen vet hur de har det
bakom gardinerna. Ditt uppdrag är mer betydelsefullt än du tror. Ett viktigt
förebyggande arbete som faktiskt kan rädda liv.

Vi måste också ställa krav på politikerna. Regeringens ansvariga
ministrar är väl medvetna om bristerna. Nu är det upp till oss att sätta ner
foten och kräva förändring. För att stärka barns rättsskydd krävs resurser. Vi
vet att det kommer att kosta. Men det kostar oändligt mycket mer att inte
agera. BRY – Barns Rättsskydd kräver bland annat:

· – Instifta en särskild barndomstol med
specialutbildade åklagare och domare med tydligt barnperspektiv i fokus.

· – Reformera socialtjänsten! De som arbetar med
barnavårdsärenden skall ha specialutbildning, så att de vet hur de ska upptäcka
barnmisshandel och övergrepp.

· – Öka samverkan mellan skola, polis och socialtjänst!

Med andra ord; BRY – Barns
Rättsskydd kräver att Sverige följer FN:s Barnkonvention.

Inför riksdagsvalet kommer BRY att ställa de olika partierna
mot väggen. Vi vill till exempel veta hur de tänker lösa den omfattande
misshandel som sker på våra skolor. 9 av 10 elever anser att mobbingen är det
mest angelägna samhällsproblemet att lösa, enligt Rädda Barnens
enkätundersökning 2011.

Vi har nu ett gyllene tillfälle att förändra vårt samhälle. Kom
ihåg att dina egna insatser hemma i ditt eget kvarter är oerhört
betydelsefulla. Jag vill inspirera och uppmana var och en att använda mer
civilkurage och värna barnen även i Sverige. De är helt beroende av att vi
vuxna BRYr oss och ställer oss bakom dem. Tillsammans kan vi även sätta press
på politikerna så att de satsar nödvändiga resurser.

Tack för att du BRYr dig!

Agneta Bravélius
Grundare av BRY – Barns Rättsskydd och författare till boken ”När blodsbanden
brister”Martin Hellberg

BRY Posted on 2013-12-03 15:26

Det finns många överlevare här i
Sverige. Vuxna som varit utsatta för mobbing, misshandel eller sexuella
övergrepp. De har mycket kunskap som var och en av oss borde ta till oss. Här kan du läsa Martin Hellbergs berättelse om det
han var med om i sin barndom och vad han önskar att människor i hans omgivning
hade gjort. Tack för att du delar med dig Martin!

Jag var sju år och borstade mina tänder framför spegeln med
mamma då jag plötsligt tar ut tandborsten och säger orden ”Farfar pillar på
mig”. Han utnyttjade mig sexuellt från det jag var tre år tills jag var sju. De
orden till mamma blev ett startskott på min kamp för överlevnad. En väldigt
viktig del i mitt fall är att mina föräldrar trodde på mig när jag berättade
och de har stöttat mig varje dag sedan dess. Det tog många år innan jag
anmälde.

Jag började gå hos BUP 1995 eftersom mina föräldrar tyckte
att jag mådde så pass dåligt så de inte visste vad de skulle göra. Jag var tolv år och mitt liv var upp och ner.
Jag mådde väldigt dåligt med ångest, sömnbesvär och var ständigt orolig. Jag
gick i högstadiet och började komma efter i skolan samt mycket frånvaro vilket
klasskompisarna kommenterade. Kommentarerna och undran varför från kompisarna
ökade trycket ytterligare.

Jag uttryckte att jag ville hämnas och jag var enormt
frustrerad över mitt mående, hela min situation. Anmälan kom på tal i samtalen
på BUP men de avrådde till detta och ville hellre se att jag förlät honom. Han,
som skadat mig för livet. Raserat det som alla barn har rätt till, integritet,
trygghet och glädje. BUP tyckte att jag skulle förlåta denna man. Mina föräldrar
visste naturligtvis inte vad de skulle göra så de följde råden de fick. Några
år gick och ångesten, förtvivlan och den mindre lusten till att leva växte.

År 2000 var jag i väldigt dåligt psykiskt skick, jag ville
inte leva. Den ångesten jag hade går inte att sätta ord på. Jag pendlade i hopp
och förtvivlan och såg två utvägar. Antingen tar jag mitt egna liv eller så
anmäler jag honom och kämpar för att leva. Jag anmälde honom och han fick straffet
Grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Jag valde att närvara på rättegången
men med lykta dörrar för att jag ville se honom i ögonen när jag berättade vad
han gjort mot mig så han verkligen förstod hur det har på verkat mitt liv.

Idag ser jag min anmälan som något otroligt viktigt för mig.
Jag kan aldrig förmå mig att förlåta honom för det han gjorde mot mig för det
är vidrigt men jag kan se på det med nyktra ögon, luta mig emot det. Att se det
som hände som en stor styrka och erfarenhet. Att anmäla var också viktigt för
att faktiskt tala om att det som hände var fel och att få upprättelse i mitt
sorgearbete. Jag har- och kämpar fortfarande otroligt hårt med psykisk ohälsa
som i omgångar är otroligt tufft. Jag valde att för en tid sen att läsa igenom
min anmälan och allt material därtill. Något jag väntade med i tio år men idag
kan jag se att det var ett avslut men som tonåring var det svårt att se det på
det viset för man var djup inne processen just då. Jag läser domen idag som en
vuxen man med en inre trygghet och en egen familj med barn som ser
nödvändigheten i att anmäla någon som kränker det som är så viktigt, ett barns
trygghet och glädje. Jag är stark idag och vill mer än gärna dela med mig av
detta genom berörande föreläsningar. Att dessutom i egenskap av man visa att
män och pojkar kan prata om ett ämne som är tabu.

Jag hade önskat att någon annan vuxen person förutom min
mamma eller pappa hade frågat hur jag mådde. Gett mig en kram och bara visat
värme.
Istället har jag mött moraliseringar, kommentarer och ett tufft klimat.
Vidare så är det inte lätt att vara barn i en värld där man blir behandlad som
en vuxen, rättsvärlden.

Tack för att ni visar och synliggör problemen kring
sexualbrott så att fler utsatta får hopp, en tro på sitt liv och styrka att
kämpa för att må bra.

Tack för ordet och må väl!


Vill du boka föreläsning med Martin? Du når honom här:
www.facebook.com/Martin.Hellberg.De.Facto
eller
http://www.sverigestalare.se/talare/martin-hellberg/

Tillbaka till vår Facebook-sida.
Det finns hopp!

BRY Posted on 2013-12-01 11:05

Jag kan känna sådan hopplöshet när jag hör om myndigheterna
som brister i sitt uppdrag att skydda och hjälpa utsatta barn! Senast i förrgår
rapporterades hur socialnämnen i Helsingborg föreslagit att en man som dömts
för sexuellt utnyttjande av en femårig flicka ska få adoptera en tio-årig
pojke! I intervju i TV4 Nyheterna menar Carina Sällberg att många ärenden aldrig
kommer till allmänhetens kännedom på grund av sekretessen. Carina säger också
att sexualbrott mot barn inte tas på allvar inom socialnämnden.

Det som trots allt får mig att fortsätta arbeta med BRY är
att jag tycker mig märka att de goda gärningarna ökar. Allt fler och fler
börjar BRY sig! Och det sprider sig snabbt nu. Jag fick en härlig bekräftelse på det under veckan. Det började med att min guddotter
Alexandra skickade SMS och uppmanade mig att ta kontakt med Elaine Eksvärd.
”Hon känner starkt för barnen. Hon är engagerad och kan kanske hjälpa dig nå ut
med ditt budskap.” För att göra en lång historia kort var Elaine så vänlig att
hon gav mig utrymme på sin blogg. Jag är verkligen tacksam över det. Det
är svårt att nå ut som liten organisation och nu fick jag möjlighet att
presentera BRY på en av Sveriges största bloggar. Men det stannade inte bara
vid det. En av Elaines blogg-vänner Linnea Molander föreslog i en kommentar att
Elaine skulle bjuda med mig på hennes retorik kurs. Elaine tyckte det var en
bra idé och ringde mig. Så nästa vecka får jag, under två hela dagar, lära mig
hur jag på ett bättre sätt ska kunna nå ut med vårt budskap! Tack vare Alexandras initiativ, Elaines generositet, Linnea Molanders engagemang och genom flera andra eldsjälar som
sprider BRY:s budskap tar vi stora kliv framåt.

Det ger mig hopp och det är därför jag fortsätter mitt
arbete för att skapa förändring för barnen här i Sverige.

Nu önskar jag er en riktigt härlig första advent!Nyheterna speglar inte bara några enstaka händelser

BRY Posted on 2013-11-17 15:42

Tidigare i veckan slog polisen i Kanada till mot ett
pedofilnätverk med förgreningar till ett 50-tal länder, inklusive Sverige. 386
barn ska ha räddats undan sexuellt utnyttjande. På filmerna har främst pojkar
utsatts, men även flickor. Joanna Beaven-Desjardins, inspektör vid
Torontopolisens barnpornografigrupp berättar att filmerna innehöll
fruktansvärda scener där fruktansvärda handlingar utfördes, bland det värsta de
har sett!

Totalt har 341 personer gripits, bland dem finns lärare,
poliser, scoutledare, präster, läkare och idrottstränare. Sju svenskar har
gripits på olika håll här i Sverige.

*
Förra veckan dömdes en läkare som arbetat på
Vårdcentralen i Sigtuna kommun till 2,5 års fängelse. Nu växer pedofilhärvan då
ännu ett brottsoffer träder fram
. I en personutredning beskriver läkaren ett
nära och gott förhållande till sin egen familj…

*

Den polisanmälde timvikarien som är misstänkt för
sexofredande var inbokad på ett jobb på en förskola bara dagar efter att han
släppts ur häktet. Polisen informerade inte förskolan förrän några veckor
senare.

*

Man skulle ju kunna tro att nyheterna här ovan bara
beskriver enstaka händelser. Men så är det tyvärr inte. 7-14% av flickorna och
3-6% av pojkarna har varit utsatta för sexuella övergrepp före 18 års ålder.
Mellan 10-20 %!!! Här i Sverige!!! (Källa SBU = Statens beredning för medicinsk
utvärdering 2011). Trots att det är så pass vanligt så är vi svenskar fortfarande
alltför naiva. Nu måste vi öppna ögonen, se barnen, börja prata om det och
agera! Många av våra barn är helt beroende av att vi vuxna agerar! Börja gärna
med att prata med de barn du har i din absoluta närhet. Bygg upp förtroende
genom att ta dig tid att lyssna på dem så att de vet att de kan komma till dig
OM något skulle hända.

Ett annat sätt att agera är att stötta vårt arbete ekonomiskt.
Vår verksamhet är helt beroende av donationer. Det finns till exempel möjlighet
att bli barnrättsfadder. Läs gärna mer här.

Tack för att Du BRYr dig!Next »