Nedan mail skickades till ansvariga ministrar den 25 oktober, 2014:

Till:
Åsa Regnér
Morgan Johansson
Annika Strandhäll

Kopia:
Stefan Löfvén
H.M. Drottning Silvia

BRY – Barns Rättsskydd verkar för att skapa förändring för barn som varit utsatta för allvarliga brott såsom mobbing, misshandel och sexuella övergrepp här i Sverige. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Men, de barn som utsätts för allvarliga brott ska inte kunna gå obemärkta förbi. Dessa barn har rätt att få den hjälp de behöver, i rätt tid och av professionell personal. Med andra ord är vår vision att Sverige ska följa FN:s barnkonvention.

Det kan inte ha undgått någon att barn som utsätts för allvarliga brott som misshandel och övergrepp här i Sverige inte får den hjälp eller det skydd de behöver.

Vi har tröttnat på att se samma larmrapporter publiceras om och om och om igen!
Hur många gånger har vi inte läst om bristerna inom socialtjänsten?
Hur ofta har vi inte hört om nedlagda polisutredningar, om barn som tvingas bo kvar hos föräldrar som misshandlar dem eller om barn placeras i otrygga fosterhem?

Vi anser att bristerna är så allvarliga och omfattande att BRY uppmanar till REVOLUTION!

Många kräver att Barnkonventionen ska bli lag. Men vi behöver inte flera lagar. Vi behöver en attitydförändring som genomsyrar hela samhället, både hemma på den egna gatan och hos de myndigheter som är tillsatta att hjälpa dessa barn.

Med detta mail vill vi framföra våra krav på förändring.

BRY – Barns Rättsskydd kräver:

– Reformera socialtjänsten! Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden ska ha specialistutbildning och lång yrkeserfarenhet.

– Alla som arbetar med barn skall ha kunskap om hur de kan upptäcka, stödja, hjälpa och skydda ett utsatt barn!

– Förbättra samverkan mellan socialtjänst, polis och skola!

– Inrätta en särskild barndomstol med specialutbildade domare och åklagare!

– Sverige ska underteckna tilläggsprotokollet till Barnkonventionen som ger enskilda barn rätt att klaga till FN:s barnrättskommitté

– Ge Barnombudsmannen befogenhet att agera i enskilda ärenden!

Kortfattat: att Sverige följer FN:s barnkonvention.

Vi träffar er gärna för att utveckla våra krav mer detaljerat.
Vi ser fram mot att höra från er.

Vänligen,
Agneta Bravélius