Det
skrevs historia för barns rättigheter i världen den 14 april i år. Tack vare
det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen ges barn runt om i världen

nu möjlighet att lämna in klagomål direkt till FN:s barnrättskommitté när deras
hemland bryter mot barnkonventionen, under förutsättning att det egna landet
signerat protokollet. BRY – Barns Rättsskydd finner det mycket anmärknings-
värt att Sverige inte har skrivit under.

Svenska myndigheter som är tillsatta för att hjälpa och
skydda utsatta barn brister
alltför ofta i sina uppdrag, exempelvis socialtjänsten och domstolarna. När ett
utsatt
barn inte får det stöd han eller hon behöver finns det idag ingenstans att
vända sig.
Köper du däremot en bil som inte håller vad bilhandlaren lovat kan du vända dig
till
Allmänna Reklamationsnämnden eller Konsumentombudsmannen för att få stöd.
Barnombudsmannen går inte in i enskilda ärenden!

I Västerås finns till exempel ett barn som omhändertagits av
sociala myndigheter
trots att det finns en mycket väl fungerande förälder. Socialtjänsten har
kritiserats
16 gånger i ärendet av olika myndigheter, bland andra Socialstyrelsen, JO,
Länsstyrelsen och Kammarrätten. Nu riktar också IVO, allvarlig kritik mot nämnden
men ingen förändring sker för den omhändertagna flickan. Detta
är bara ett exempel
som visar på hur myndigheterna får begå misstag om och om igen utan att det får

några som helst konsekvenser.

Vi bör naturligtvis se till att skyndsamt genomföra de
förändringar som krävs för
att Sverige skall följa FN:s Barnkonvention på ett mycket bättre sätt än vad
som
sker idag men tills dess allt är på plats bör enskilda barn ges möjlighet att
kunna
vända sig till FN:s Barnrättskommitté för att få hjälp. Barnombudsmannen lyfte
frågan med tilläggsprotokollet med regeringen redan 2011 och uppmanade dem
att ta en tydlig positiv ställning för att stärka barns rättsskydd. Det har med
andra
ord funnits gott om tid att utreda och ta ställning i frågan.

BRY skickade ut en enkät till respektive riksdagsparti och bad att få ta del av

deras syn i frågan. Utifrån de svar vi har fått in är det alldeles uppenbart
att en
majoritet är positiva till att ratificera protokollet. Endast Sverigedemokraterna

uttrycker tydligt att de motsätter sig. Det finns med andra ord ingen anledning

att avvakta i en så pass viktig fråga.

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade Barnkonventionen.
Vi var
också först i världen att förbjuda barnaga. Idag har barn i Albanien bättre
rättsskydd då deras regering gjort det möjligt att lämna in
klagomål när landet
bryter mot Barnkonventionen. Andra länder som också har skrivit under är
Bolivia,
Costa Rica, Gabon, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien, Thailand och
Tyskland. Sverige måste återta sin position som
förebild i kampen för barns
rättigheter och ett litet steg i detta arbete är att underteckna tilläggsprotokollet

omedelbart!

Gillar du detta inlägg? Gå då tillbaks till vår
Facebook-sida,
gilla och dela gärna.