Inför varje terminsstart publiceras larmrapporter om kränkande
behandling, misshandel och övergrepp på våra skolor – även kallat mobbing.
·
Så många som 9 av 10 elever anser att mobbing är
det viktigaste samhällsproblemet att lösa, enligt en enkätundersökning gjord av
Rädda Barnen 2011.
·
Barnombudsmannen har påvisat att nästan en
tredjedel av eleverna i årskurs 4 – 6 har blivit utsatta för någon typ av
kränkande behandling (januari 2013).
Vi vuxna skulle aldrig acceptera en arbetsmiljö liknande den
som råder i våra barns skolor.

Det är hög tid att vi inser att detta i grund och botten är
ett attitydproblem och ett vuxenproblem. Det är vi vuxna som har ansvar för att
skapa en trygg miljö där vi kraftfullt markerar att kränkande behandling inte
accepteras. Det är vi som måste kräva förändring!

Våldet i våra skolor är ett komplext problem. Det finns ingen
enkel lösning eller quick-fix. Det krävs flera åtgärder, exempelvis:
·
Samhället måste inta en tuffare attityd mot
kränkande behandling.
·
Inför en lex Sarah för skolan. Gör skolpersonal skyldig
att rapportera om en elev far illa.
·
Öka personaltätheten i skolan; fler lärare, skolspykologer,
kuratorer och skolsköterskor.
·
Skolpersonalen behöver stöd av skolans ledning
så att de kan fokusera på sin huvudsakliga uppgift – att undervisa.
·
Förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst
och polis.

Vi vill veta hur de olika partierna ställer sig och skickade
frågan ”Hur tänker ni lösa detta allvarliga samhällsproblem?” till samtliga riksdagspartier och ungdomsförbund. Värt att notera är att vi
inte fick något svar från Moderaterna, trots påminnelse. Vi fick heller inget
svar från MUF, Grön Ungdom, CUF och KDU bland ungdomsförbunden.

Grunden till all inlärning är trygghet (Maslows behovshierarki).
Vill vi förbättra studieresultaten på skolorna måste vi komma tillrätta med
detta problem, annars spelar det ingen roll vilken pedagogik som används.
Och, som sagt, det är upp till oss vuxna att kräva förändring!

Nedan följer svaren från riksdagspartierna och
ungdomsförbunden:

Gå gärna tillbaks till vår Facebook-sida och dela med dig om dina egna tankar
och idéer runt detta.

Socialdemokraterna:
Den svenska skolan ska stå för absolut nolltolerans mot mobbing och
kränkande behandling. Det är helt oacceptabelt att en enda elev ska behöva gå
till skolan och vara rädd för att utsättas för mobbing och kränkningar. Elever
som blivit utsatta för mobbing berättar ofta om att de utsätts för en andra
kränkning när de inte tas på allvar och inte blir trodda av de vuxna i sin
närhet. Vi behöver förstärka arbetet mot mobbing, kränkningar, trakasserier och
diskriminering i skolan.
För att skolorna ska ha möjlighet att kunna genomföra ett lyckat arbete mot
mobbning krävs kvalitetssäkrade och evidensbaserade anti-mobbningsmetoder och
kunskap och kompetens om mobbningens mekanismer. Lärare och annan skolpersonal
behöver få den kunskap och kompetens som krävs för att kunna arbeta såväl
förebyggande mot mobbning som att kunna hantera reella mobbningssituationer.
Vilka metoder som fungerar måste beforskas och utvärderas.
Vi har under flera år föreslagit att en ”lex Sarah” ska införas i skolan som
innebär att all skolpersonal oavsett huvudman ska vara skyldig att rapportera
missförhållanden i skolan eller om läroplanen eller värdegrunden inte följs,
däribland om skolan inte får stopp på de kränkningar och trakasserier en elev
utsätts för.
En utredning har nu lämnat ett betänkande i frågan och vi ser fram emot ett
konkret förslag på lagstiftning från regeringen. Vi vill se över en skärpning
av lagen om skolors skyldighet att agera mot kränkningar så att skolor blir
skyldiga att få stopp på mobbingen inom en viss tidsperiod och att eleven
annars kan kräva skadestånd.

Moderaterna:
Inget svar.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet
anser att alla former av kränkande behandling och trakasserier i grunden är ett
vuxenproblem. Det är vuxnas ansvar att skapa en skolmiljö där den här typen av
beteende inte accepteras genom medvetet främjande, förebyggande och åtgärdande
arbete. Vi tror att skolan i grunden behöver bli bättre på att anta ett
normkritiskt perspektiv. Normer bygger på idén om normalitet och avvikelse och
skapar hierarkier där somliga ges och tar sig rätten att benämna, betrakta och
behandla andra som avvikande och möjliga att ifrågasätta. Om vi verkligen vill
komma åt kränkningar är det just i normerna som vi bör börja.

Därför föreslår Miljöpartiet att lärare, såväl under
sin utbildning som under sin yrkesverksamma tid, ska ges utbildning och träning
i normkritisk pedagogik. Skollagen bör också justeras så att skolornas
normkritiska uppdrag förtydligas i relation till likabehandlingsarbetet.

Vi ser också att ett fungerande arbete med att skapa
delaktighet på skolan fungerar förebyggande. Miljöpartiet ser behov av en
samlad strategi för skolans demokratiuppdrag som bör tas fram i samverkan med
elevorganisationerna. En närvarande elevhälsa är också viktigt för ett
fungerande arbete för likabehandling och mot kränkande behandling och
trakasserier. Miljöpartiet har i sin skuggbudget prioriterat resurser en mer
tillgänglig elevhälsa. Det behövs fler skolpsykologer och kuratorer. En elev
ska kunna träffa en skolsköterska varje dag.

På myndighetsnivå tror att vi måste möjliggöra för
elever, lärare och föräldrar att anmäla en negativ skolmiljö också innan
omfattande kränkande behandling och trakasserier uppstår. I dag anmäls skolor
när mobbningen redan kan vara omfattande. Vi vill förändra Barn och
elevombudets roll för att möjliggöra uppsökande stödinsatser för att förebygga
och åtgärda kränkningar och trakasserier. Dessutom behöver skollagen och
diskrimineringslagen harmoniseras så att det inte finns några juridiska
oklarheter i frågan.

Folkpartiet:
Inget
barn ska behöva känna en klump av oro i magen inför att gå till skolan!
Mobbning och annan kränkande behandling är ett allvarligt samhällsproblem, och
finns förstås också utanför skolans värld. Det är därför viktigt att arbeta
brett mot mobbning och att alla vuxna känner delansvar i att skapa en trygg
miljö för barn, i skolan, på fritiden och hemma. Arbetet måste också pågå
kontinuerligt och långsiktigt.

Folkpartiet har bland annat medverkat till att Statens
skolverk har fått i uppdrag att göra en ny satsning för att stärka skolans
värdegrund och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, såsom
mobbning. Uppdraget täcker både förskola, skola och fritidshem och löper under
en fyraårsperiod som slutar 2015. Ett annat uppdrag har gått till
Barnombudsmannen, som ska samla in barns och ungas egna erfarenheter av
mobbning och kränkande behandling. I uppdraget ligger också att BO ska samla in
barns och ungas egna idéer och förslag. Uppdraget ska vara färdigt den 1 april
2014.

För att förebygga mobbning är det också viktigt att
skolmiljön är lugn och trygg. I februari i år fick Metta Fjelkner, tidigare
ordförande i Lärarnas riksförbund, regeringens uppdrag att ta fram olika förslag
på hur lugnet och arbetsron kan förbättras i den svenska skolmiljön.

Ett annat viktigt område är mobbning på nätet.
Internet har blivit en ny arena för hat, hot och kränkningar, som sprids på
bloggar och andra forum. Genom sociala medier kan bilder och information enkelt
delas. Det innebär att kränkningar och hot kan få en stor spridning. Via
internet kan även mobbning av barn och unga ta sig in i hemmet via datorer,
läsplattor och mobiltelefoner. Vi kommer därför att se över lagstiftningen för
att modernisera bestämmelserna om förtal, förolämpning och hot så att de är
anpassade till dagens digitala miljö. Förhoppningsvis kan detta också minska
förekomsten av mobbning via nätet.”

Centerpartiet:
Vi vill utreda en lag mot
mobbning. Mobbning pågår såväl i skolan som på arbetsplatser och inte sällan
används Internet som ett verktyg av förövarna för att kunna fortsätta
trakasserierna av offret även i hemmet, som borde vara en fredad zon. Många av
de brott som begås i samband med det som kallas mobbning eller trakasserier är
redan straffbelagda, till exempel som misshandelsbrott. Någon samlande term
finns dock inte som när det till exempel gäller kvinnofridsbrottet som är en
samlande benämning på ett antal brott som när de binds ihop till ett mönster kan
anses ha högre straffvärde än de enskilda brotten. Det kan vara svårt att i lag
definiera vad som är trakasserier och mobbning, men vi tycker att det är
viktigt att en lag om detta utreds.

Vi
vill också att skolans attityd mot brott och droger ska vara tuff. Brott som
begås i skolan följs ofta inte upp eller polisanmäls och detta vill vi göra
något åt. Vi vill också att diskussioner kring mobbning och hur man är mot
varandra är en del av skolans undervisning och värdegrundsarbete.

Internet
har blivit en arena för mobbning. Vi vill därför bland annat att lagstiftningen
kring brotten förolämpning och förtal ses över. Dessa är skrivna för en annan
tid då internet inte fanns och det är hög tid att vi gör det enklare för
människor att få upprättelse då de har blivit illa behandlade på nätet. Vi vill
också ställa högre krav på de företag som tillhandahåller till exempel chattar
och facebooksidor. Vi tror att en översyn av lagen behöver göras så att dessa
företag blir ansvariga för att ta bort meddelanden som innebär förtal eller
förolämpning.

Sverigedemokraterna:
Idag har rektorer
möjligheten att omplacera den eller de i elever som mobbar inom en tidsram av
fyra veckor och mellan olika skolenheter. Dessvärre är det ett regelverk som
sällan används vilket ofta leder till att den elev som mobbats istället byter
skola. Vi menar att varje enskild rektor i betydligt högre utsträckning ska
använda sig av detta verktyg. Det är orimligt att den eller de som mobbats ska
behöva byta skola, eller gå kvar och dagligen möta den eller de som mobbar.
Detta är något som aldrig skulle tolereras på valfri arbetsplats och
skolväsendet bör i denna fråga verka för samma grundprincip.

Bortsett
från den praktiska delen vad gäller hanteringen av dylika händelser anslår vi
även extra medel för att skolan i stort ska ha fler vuxna på plats.
Fritidspedagoger, lärare och exempelvis ett klassmorfarsystem. Ett anslag som
bland annat syftar till att finnas tillgänglig för de elever som behöver någon
att prata med. I händelser där mobbningen inte är av grov karaktär kan det
räcka med att sitta ner och prata. Något dagens lärare anser att tiden inte
räcker till.

Vänsterpartiet:
För Vänsterpartiet är det allra viktigaste att satsa på mer personal i
skolan, bland annat för att bättre upptäcka och hantera mobbning. Ett alltför
bortglömt område är fritidshemmen, där många skolbarn spenderar en stor del av
sin dag. Vi vill satsa på mer personal på fritids, där barngrupperna idag är alltför
stora. Dessutom vill vi att det införs en lex Sarah för skolan som innebär att
skolpersonal är skyldiga att rapportera om en elev far illa. Regeringen skulle
förra våren ha kommit med ett sådant förslag men drog tillbaka det.

Kristdemokraterna:
Jag
är positiv till att göra mobbing kriminellt. Dvs utreda hur detta kan bli eget
brott för att markera allvaret.
Förslag från oss i KD för övrigt: stärkt elevhälsa/elevhälsoteam
Fler vuxna i skolan (klassmorfar)
Flytta mobbare

Ungdomsförbundens
svar:

SSU:
Att förebygga och
bekämpa mobbning handlar mycket om aktiva insatser och samverkan. Mobbning är
ett problem som måste lösas gemensamt både från skolans och övriga samhällets
sida. I varje skola ska det finnas aktiva antimobbningsgrupper, samtidigt som
samhället måste se till så att tillgång till skolkuratorer och psykologer finns
för att stötta utsatta elever. Men under skoltiden är det även viktigt att det
finns ett aktivt samarbete mellan vårdnadshavare och skolan.
Om de tre delarna –
1) skolan – med aktiva antimobbningsprogram,
2) samhället – i form av socialtjänst och resurser till elevernas psykiska hälsa,
samt
3) föräldrarna – fungerar tror vi också att mobbning effektivt kan förebyggas
och bekämpas.

MUF:
Inget svar.

Grön Ungdom:
Inget svar.

LUF:
Det
som står i Luf:s handlingsprogram gällande mobbning är följande:
“Mobbning
och kränkande behandling är under alla omständigheter oacceptabelt, då det
utgör ett allvarligt hot mot den utsattes fri- och rättigheter. Samma arbetsmiljökrav
ska gälla i skolan som på andra arbetsplatser. En tydlig handlingsplan mot
mobbning ska finnas på varje skola. Rektor och lärare ska ställas till
svars om problemen inte uppmärksammas och åtgärdas. En mobbad elev ska
aldrig tvingas byta skola.”

CUF:
Inget svar.

SDU:
För SDU är otryggheten i
skolan såväl som i resten av samhället något vi vill ta krafttag mot. Ett
första steg för otryggheten i skolan är att skapa mer ordning och reda i
klassrummet, detta uppnås dels genom att lärarens auktoritet stärks och dels
genom införandet av ett betyg i ordning och uppförande. Skolan ska för eleverna
mer te sig som en arbetsplats, inte som en fritidsgård. Lärarens befogenheter
mot ordningsstörande elever ska öka. För att dessutom få eleverna att känna sig
än mer trygga är det viktigt att antalet vuxna i skolan ökar. Det ska finnas
kuratorer, sjuksköterskor och studievägledare i den omfattning som krävs för
att eleverna alltid ska ha någon att vända sig till. Ett större antal vuxna i
skolan ökar också sannolikheten för att varje elev känner sig förtrogen med
åtminstone någon vuxen.

Det ska råda nolltolerans mot hårda och kränkande ord och handlingar. Mot
elever som använder exempelvis kränkande ord är det viktigt att agera snabbt
och bestämt motarbeta den typen av beteende. Åtgärderna ska vara omedelbara och
kännbara för eleverna. Det är en självklarhet att alla skolor arbetar aktivt
för att motarbeta mobbing och SDU vill se kraftfullare skadestånd mot de skolor
som inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och motverka detta.
Anledningen till detta är att eleverna ska få upprättelse och för att se till
att det förebyggande arbetet intensifieras.

Det är också av väsentlig betydelse att offrets perspektiv är det som belyses.
Både offret och förövaren ska ges möjlighet till samtal och stöd om det som
inträffat men det är förövaren som ska drabbas. Det är aldrig offret som ska
behöva påverkas negativt av åtgärderna och exempelvis behöva byta skola eller
klass, om eleven inte själv vill det. Det ska i första hand vara förövaren som
man flyttar på. Det är självfallet viktigt att både offrets och förövarens
vårdnadshavare uppmärksammas på att mobbingen pågått eller pågår.

Ung
Vänster:
Den grundläggande lösningen
menar vi är ökade resurser i skolan. Sociala problem och ökad ohälsa går att
härleda till hur man väljer att satsa och prioritera. Vi vill se en högre
lärartäthet och fler kuratorer i skolan än vad vi har idag.

KDU:
Inget svar.