Inför valet ställer BRY – Barns Rättsskydd politikerna mot väggen. Vi pekar på allvarliga brister och kräver svar på hur, och när de tänker lösa de olika samhällsproblemen.

Vår första fråga löd:
Det råder stora skillnader i hur många anmälningar om sexualbrott mot barn som leder vidare till åtal. Det beror på var i landet barnet bor. Bor han eller hon i Luleå eller Karlskrona leder bara 5% av alla anmälningar till åtal. Bor de i Eskilstuna är motsvarande siffra 79% (Källa: Åklagarmyndigheten).
1. Hur ser ditt parti på detta?
2. Vad tänker ni göra för att förändra detta?
3. När i tiden planerar ditt parti att genomföra dessa förändringar?

Detta är ett problem som har belysts vid flera tillfällen, med några års mellanrum.
Statistiken ovan avser 2009 – 2010.
Åren går, ingen förändring sker.

Det har varit svårt att få svar från de olika partierna. Trots påminnelser har vi ännu inte fått svar från Socialdemokraterna, Moderaterna eller Vänsterpartiet. Vi bad även de olika ungdomsförbunden om deras svar, endast SSU och CUF svarade.
Detta bekräftar vad vi redan sett, att frågor som rör barns rättsskydd inte är en prioriterad fråga, annars skulle det inte se så illa ut som det gör.


Vilken lösning vill BRY – Barns Rättsskydd se?
Vi vill att det instiftas en särskild barndomstol med specialutbildade domare och åklagare där handläggningen sker skyndsamt. Det finns flera olika specialdomstolar i Sverige, men ingen som sätter barnperspektivet i fokus.

BRY kommer att fortsätta avkräva svar från politikerna. Vi har helt enkelt tröttnat på alla larmrapporter som vittnar om bristerna hos de myndigheter som är tillsatta för att hjälpa och skydda barn som är utsatta för allvarliga brott såsom misshandel och övergrepp här i Sverige. De blir som tomtebloss, debatten tar fart ett tag och sedan falnar intresset för frågan utan att någon egentlig förändring har skett.

Här följer svaren vi fick in:

Det råder stora skillnader i hur många anmälningar om sexualbrott mot barn som leder vidare till åtal. Det beror på var i landet barnet bor. Bor han eller hon i Luleå eller Karlskrona leder bara 5% av alla anmälningar till åtal. Bor de i Eskilstuna är motsvarande siffra 79% (avser 2009 – 2010. Källa: Åklagarmyndigheten, se illustration längst ned).

1. Hur ser ditt parti på detta?

Socialdemokraterna:
Inget svar.

Moderaterna:
Inget svar.

Miljöpartiet:
De skillnader du beskriver i din fråga när det gäller brottsuppklarning är djupt problematiskt.
Inte minst för de utsatta. Alla människor är och ska vara ju lika inför lagen. Därför ska också anmälda brott utredas på ett likvärdigt sätt oavsett var anmälan skett och av vem. Detta är viktigt inte minst när det gäller att upprätthålla ett högt förtroende för rättsväsendet. När de 21 olika polismyndigheterna slås samman till en enda den 1 januari 2015, skapar det förutsättningar för ett mer enhetligt arbete inom polisen. Genom åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg ges också åklagare stöd för ett
enhetligt och kvalitativt högt arbete.

Folkpartiet:
Det är oroande. Brottsoffrens rätt till upprättelse och möjligheten att få gärningsmannen fälld
ska inte vara beroende av var i landet som brottet begåtts. Även det kan finnas statistiska osäkerheter (t.ex. beroende på skillnader i hur brott registreras) måste dessa stora regionala skillnader tas på stort allvar.

Centerpartiet:
Rättsskyddet ska vara lika starkt var i landet man än bor. När det gäller djupt integritetskränkande
brottstyper som sexualbrott är barn och ungdomar en väldigt sårbar grupp. Konsekvenserna av sexualbrott för ett barn kan vara ännu mer långtgående och allvarliga än de är för vuxna personer. Dessa brott måste tas på allvar och utredningarna måste ha hög kvalitet över hela landet.

Sverigedemokraterna:
Sådana geografiska skillnader är inte acceptabla. Ansvaret för detta misslyckande ligger på sittande regering som varit ansvarig för myndigheterna sedan 2006.

Vänsterpartiet:
Inget svar.

Kristdemokraterna:
Det är klart problematiskt att det skiljer sig så mycket åt.


CUF:
Åtalsfrekvens handlar om hur jurister tolkar och utför sina uppdrag. Detta gör det också väldigt svårt för politiker att komma när jurister tolkar sina uppdrag olika på olika ställen. Det vi kan göra är att ge dem gemensamma guideböcker och liknande om hur lagen ska tolkas, det finns även i frågor om våld och sexuella övergrepp mot barn (http://www.aklagare.se/PageFiles/6745/Barnhandboken.pdf). Ett annat problem som kan åtgärdas och som vi vill åtgärda handlar om bevismöjligheter. Ett skäl till att ärenden inte går till åtal, utan läggs ner efter förundersökningen, är att åklagare inte upplever att de har tillräckligt mycket bevis för att ha en chans i domstol. Det är viktigt att bevara rättsprinciper som kräver att man har väldigt tydliga bevis innan man dömer någon. Därför behöver det bli lättare att samla in bevis i fall av våld och sexualbrott mot barn. Eftersom brotten ofta sker i hem- eller omvårdsmiljö så finns ofta inte så många vittnen, därför blir sociala myndigheter, sjukvården osv. viktiga i bevisföringen – de är ofta de som upptäcker att övergreppen sker. Hur bra en region eller kommuns rutiner för dokumentation och anmälan av skador på barn är, påverkar också hur lätt det är att väcka åtal.

SSU:
Det är naturligtvis inte acceptabelt att var i landet man bor avgör om en anmälan leder till åtal
eller inte. Särskilt i fallet sexualbrott mot barn är det extra viktigt att rättssäkerheten i rättsväsendet fungerar så transparent och effektivt som möjligt.

2. Vad tänker ni göra för att förändra detta?

Socialdemokraterna:
Inget svar.

Moderaterna:
Inget svar.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet vill införa motsvarande barnahus i hela landet, där kompetensen och resurserna kring
utsatta barn samlas på ett och samma ställe. Det finns på några ställen i landet men behöver spridas. Vi vill också stärka barnets egen ställning i rättsprocessen genom att de får ett eget ombud. Dessutom ska kommunernas socialtjänst få ett tydligare ansvar för stöd till brottsoffer och deras familjer, så det sker på ett samlat och professionellt sätt.

Folkpartiet:
Vi vill stärka polisens möjlighet att jobba effektivt genom att ersätta dagens splittrade organisation med enda, nationell polismyndighet för hela Sverige. Det skapar bättre förutsättningar för att skapa gemensamma arbetssätt där effektiva metoder får genomslag i hela landet. Genom en sammanhållen polisorganisation kan man också lättare samla specialkompetens för svårutredda brott och brottstyper, vilket även det kan vara viktigt för att få upp siffrorna över hur många sexualbrott mot barn som
leder till åtal.

Vi vill även förbättra rättsväsendets bemötande av barn som är brottsoffer. Bland annat behövs fler
barnahus där både brottet och barnets behov utreds i en gemensam, barnanpassad miljö, av personer som har särskild barnkompetens. Även om barnahus finns eller planeras på många håll finns det fortfarande stora vita fläckar på Sverigekartan. Det är vi inte nöjda med. Folkpartiet vill att barnahus ska
finnas tillgängliga i alla län i hela Sverige.

Vi har också sett till att Rikspolisstyrelsen under 2013 haft i uppdrag att redovisa vilket fortsatt
arbete som bedrivs för att hålla hög effektivitet och kvalitet i ärenden där ungdomar och barn är inblandade, antingen som brottsmisstänkta eller som brottsoffer. I uppdraget har ingått att analysera i vilken utsträckning de lagstadgade tidsfrister som gäller i dessa ärenden har hållits, och att bedöma
hur pass väl polismyndigheterna har lyckats säkerställa god polisiär förundersökningskompetens i dessa ärenden.

Centerpartiet:
Det är utan tvivel så att kunskaperna hos Polis och åklagare kring bland annat sexualbrott mot barn måste öka. I vissa delar av landet är det tydligt att den behöver öka mer än i andra. Centerpartiet har länge arbetat just för ökad kompetens inom detta område inom såväl polisen som inom rättsväsendet i övrigt.
Centerpartiet verkar för att barn och unga som utsatts för sexualbrott ska få hjälp och adekvat vård i ett tidigare skede efter brottet. Det behövs också ett närmre samarbete mellan polis och åklagare för att nå bättre totalt utredningsresultat. Den omorganisation som ska sammanföra de 21 länspolismyndigheterna i en enda myndighet är på god väg och den nya Polismyndigheten kommer att vara klar 2015. Vår förhoppning är att detta kommer att öka möjligheterna för ett bättre kunskapsutbyte inom Polisen och en möjlighet att därmed lyckas bättre med de utredningar som görs.

Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna tror att de viktigaste förändringarna för stärka barns skydd mot sexuella övergrepp är straffrättsliga.
– Vi vill kraftigt skärpa straffen för sexualbrott i allmänhet och för sexualbrott brott mot barn i synnerhet.
– Vi vill göra det obligatoriskt för alla arbetsgivare att utföra registerkontroller ur belastningsregistret av arbetssökande vid arbete med barn. Därtill vill vi göra det förbjudet att anställa någon för arbete med barn om de gjort sig skyldiga till allvarliga sexualbrott.
– Vidare vill vi införa en digital larmknapp på nätet som barn kan trycka på, om vuxna tar kontakt med dem i sexuella syften, för att de direkt ska komma i kontakt med en speciell arbetsgrupp inom Polisen som kan ta över.
– Slutligen vill vi höja minimistraffet för sexköp av barn, från böter till fängelse.

Vänsterpartiet:
Inget svar.

Kristdemokraterna:
Har när jag träffat åklagarmyndigheten tagit upp detta. De kan bli mycket bättre. Det problematiskt att
åklagarmyndigheten har kunnat visa att barn som brottsoffer missgynnas i jämförelse med vuxna.

CUF:
Centerpartiet vill att vålds- och misshandelsbrott mot barn särregleras i brottsbalken, för att
göra det enklare att åtala. Våld mot barn, särskilt det som sker i hemmet, är ofta svårt att bevisa. Därför är det också viktigt att de myndigheter som har kontakt med barnen och kan bevittna eller upptäcka våld och sexualbrott har tydliga uppdrag att anmäla och utreda – Centerpartiet med Alliansen har ökat dessa myndigheters ansvar. Det ska förhoppningsvis leda till ökad dokumentation
och göra åtal enklare. En del av detta finns illustrerat i Åklagarmyndighetens senaste uppdatering av handbok om “Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn” (http://www.aklagare.se/PageFiles/6745/Barnhandboken.pdf).

SSU:
SSU vill se ökade resurser till domstolsväsendet över hela landet för att snabbare kunna ta itu med
brottmål. Även socialtjänsten bör tillföras personal för att ta hand om de utsatta barnen och göra rättsprocessen mindre smärtsam.

3. När i tiden planerar ditt parti att genomföra dessa förändringar?

Socialdemokraterna:
Inget svar.

Moderaterna:
Inget svar.

Miljöpartiet:
Vi har lagt förslag om förändringarna i riksdagen och vill att de genomförs snarast.

Folkpartiet:

Den nationella polismyndigheten kommer att finnas från 2015. Arbetet med barnahus pågår kontinuerligt, och enligt siffror från våren 2013 finns eller planeras barnahus som täcker ca 180
av landets 290 kommuner. Det är vi förstås inte nöjda med, utan vi arbetar vidare regionalt och nationellt för fler barnahus. Rikspolisstyrelsens redovisning av sitt uppdrag analyserar vi i regeringsarbetet, och kommer att ligga till grund för våra förslag nu under 2014 och inför kommande budget till 2015 och framåt.

Centerpartiet:
När det gäller polisomorganisationen kommer detta att ske 2015. I övrigt ligger ansvaret för
eventuella beslut hos Polis och åklagare.

Sverigedemokraterna:
Detta är frågor vi driver i motionsform i riksdagen, förespråkar i debatterna och röstar för under voteringarna. Skulle de andra partierna våga rösta för våra förslag skulle de bli verklighet samma sekund som de tryckte på knappen. Vi lovar er att vi kommer att fortsätta driva dessa frågor tills att de andra partierna lyssnar på oss.

Vänsterpartiet:
Inget svar.

Kristdemokraterna:
Så fort som möjligt

CUF:
Centerpartiet har
tillsammans med alliansen (under vår andra mandatperiod, alltså efter åklagarmyndighetens rapport) redan tillfört mer pengar till rättsväsendet och förändrat de olika myndigheternas direktiv angående dokumentation och anmälan. Än så länge har vi inte sett effekterna av det. Vad gäller att särreglera våld och övergrepp mot barn så är det ännu inte gjort, det beror på att vi ännu inte lyckats förhandla fram en alliansöverenskommelse i frågan.

SSU:
Detta är något som borde genomföras under nästa mandatperiod.

Gå gärna tillbaka till vår FB sida och gilla inlägget, eller skriv kommentar.
Du kan även kommentera här nedan.